propterco propter&co účtovníctvo, poradenstvo,

Účtovníctvo
a poradenstvo
Propter&Co

Nezdaniteľná časť dane a jej uplatnenie 2024

NČZD slúži ako nástroj na zníženie základu dane, z ktorého je vyčíslená daň z príjmu. Ide o sumu, ktorá sa odvíja od výšky životného minima a funguje ako suma, na ktorú Vám štát nesiahne.

Slovenský daňový systém ponúka občanom niekoľko výhod, pričom jednou z nich je nezdaniteľná časť dane, ktorú v odbornej reči nazývame skratkou NČZD. NČZD slúži ako nástroj na zníženie základu dane, z ktorého je vyčíslená daň z príjmu. Ide o sumu, ktorá sa odvíja od výšky životného minima a funguje ako suma, na ktorú Vám štát nesiahne. Spomínanú výhodu si môžu uplatniť fyzické osoby, ktoré v danom zdaňovacom období dosahovali aktívne príjmy.

Aktívne príjmy sú napríklad: príjem zo závislej činnosti, príjem z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti, príjem z vytvorenia diela, príjem z činnosti znalcov, tlmočníkov, sprostredkovateľov, športovcov a príjem z výkonu činností, ktoré sú regulované osobitnými zákonmi a nereguluje ich zákon o živnostenskom podnikaní.

Nezdaniteľné časti základu dane upravuje § 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Aké NČZD si môže daňovník uplatniť?

Nezdaniteľná časť na daňovníka v roku 2024: Zamestnanci si spravidla uplatňujú nárok na nezdaniteľnú časť základu dane v mesačnej mzde, ktorú im spracováva ich zamestnávateľ. Zamestnanec musí informovať zamestnávateľa o uplatňovaní tejto odpočítateľnej položky na špeciálnom tlačive, ktoré sa nazýva „Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu“.

Základ daneRočná suma nezdaniteľnej časti základu dane
ak je nižší alebo rovný sume 24 952,06 eur (92,8-násobok sumy životného minima)5 646,48 eur (21,0-násobok sumy životného minima) alebo 470,54 eur mesačne
ak je vyšší ako 24 952,06 eur (92,8-násobok sumy životného minima)rozdiel medzi 11 884,50 eur (44,2 násobok životného minima) a ¼ základu dane

Čo je dôležité v prípade uplatňovania NČZD je to, že pokiaľ je daňovník zamestnaný u viac ako jedného zamestnávateľa, je možné túto „úľavu alebo Bonus“ použiť iba u jedného z týchto zamestnávateľov.  Nezdaniteľná časť je spravidla automaticky zahrnutá do výpočtu dane zo mzdy zamestnávateľom.

Nezdaniteľná časť na manželku/manžela v roku 2024: Výšku ako i podmienky pre uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane upravuje § 11 zákona o dani z príjmov. Toto ustanovenie sa pre určenie výšky nezdaniteľných častí základu dane na daňovníka a na manželku/manžela viaže práve na sumu životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia.

Ročná výška nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela sa odvíja od výšky životného minima, výšky dosiahnutého základu dane daňovníka a od výšky príjmu manželky/manžela.

Podmienky pre uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku/manžela v roku 2024 sú:

  • manžel/ka sa staral/a o vyživované maloleté dieťa do dovŕšenia 3 rokov života, resp. dieťaťa do dovŕšenia 6 rokov života v prípade, že má toto dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav a je vychovávané v spoločnej domácnosti

alebo

  • v príslušnom zdaňovacom období poberal/a peňažný príspevok na opatrovanie

alebo

  • bol/a zaradený/á do evidencie uchádzačov o zamestnanie

alebo

  • považuje sa za občana so zdravotným postihnutím alebo ťažkým zdravotným postihnutím.
Základ dane daňovníkaPríjem manželky/manželaRočná suma nezdaniteľnej časti základu dane
ak je nižší alebo rovný sume 47 537,98 eur (176,8 násobok sumy životného minima)  0,00 eur5 1620,50 eur (19,2 násobok sumy životného minima)
nižší ako 5 162,50 eur (19,2 násobok sumy životného minima)rozdiel medzi 5 162,50 eur (19,2 násobok sumy životného minima) a príjmom manželky
vyšší alebo rovný sume 5 162,50 eur0,00 eur
ak je vyšší ako suma 47 537,98 eur (176,8 násobok sumy životného minima)

 
0,00 eurrozdiel medzi 17 046,99 eur (63,4 násobok životného minima) a ¼ základu dane
0,01 eur a viacrozdiel medzi 17 046,99 eur (63,4 násobok životného minima) a ¼ základu dane a vlastným príjmom manželky

Nezdaniteľná časť na Doplnkové dôchodkové sporenie v roku 2024 (DDS): Výška tejto nezdaniteľnej časti základu dane je maximálne do výšky 180 eur a závisí od sumy príspevku, akú daňovník v zdaňovacom období preukázateľne zaplatil na toto dôchodkové sporenie.

Do tejto sumy sa nepočítajú príspevky zamestnávateľa, ale iba príspevky sporiteľa.

Príspevkami sa rozumie:

  • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie v tuzemsku alebo zahraničí (ak ide o príspevok porovnateľného typu),
  • príspevok na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt v tuzemsku alebo zahraničí (ak ide o príspevok porovnateľného typu).

Pre uplatnenie nezdaniteľných častí dane musí daňovník splniť nasledovné podmienky:

  • musí za dané zdaňovacie obdobie vykázať základ dane z aktívnych príjmov vyšší ako 0 eur.
  • musí za dané zdaňovacie obdobie podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby alebo požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane zamestnávateľa, pričom preukáže a uplatní nárok na túto nezdaniteľnú časť základu dane.

V prípade, že ide o daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou, teda o osobu, ktorá dosahuje príjmy aj zo zahraničia, nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku/manžela vzniká len v prípade, že zdaniteľné príjmy tohto daňovníka zo zdrojov na území Slovenskej republiky tvoria najmenej 90 % z jeho celosvetových príjmov.

Nezdaniteľná časť dane je užitočným nástrojom na zníženie daňovej povinnosti občanov na Slovensku. Uplatnenie tejto výhody si vyžaduje presné dodržiavanie daňových predpisov a správne vyplnenie daňového priznania. Preto Vám s takýmto priznaním radi pomôžu naši skúsení odborníci v účtovno-poradenskej kancelárii Propter&Co.

Share the Post:

Ďalšie články